გარანტიის პირობები

საგარანტიო მომსახურების პირობები

 • საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს ნივთის უფასო შეკეთებას საგარანტიო პერიოდში და არა მის შეცვლას ახლით. მომსახურება ხორციელდება მხოლოდ ავტორიზებულ
  სერვის-ცენტრებში კონკრეტული პროდუქტისა და პროდუქტის მომწოდებელი კომპანიის შესაბამისად, საგარანტიო ტალონში მითითებულ მისამართზე.
 • საგარანტიო ბარათის ორივე გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს შპს ჰაპის ბეჭდით და მასში მითითებული უნდა იყოს ნივთის დასახელება, ბრენდი, მოდელი, სერიული ნომერი,
  საგარანტიოს გაცემის თარიღი, საგარანტიო ვადა, მომსახურე სერვის-ცენტრის საკონტაქტო ინფორმაცია და მომხმარებლის სახელი და გვარი.
 • საგარანტიო მომსახურება ვრცელდება პროდუქტზე, რომელსაც პროდუქტის ვებ-გვერდზე მითითებული აქვს საგარანტიო ვადა.
 • საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა სერვის-ცენტრში უნდა წარადგინოს Hap-ის საგარანტიო ბარათი, ასევე თუ ნივთს ახლავს – მომწოდებლის და/ან ბრენდის
  ქარხნული საგარანტიო და მოთხოვნის შემთხვევაში – ანგარიშსწორების დამადასტურებელი სოკუმენტი.
 • *მომწოდებელი კომპანიის საგარანტიო ბარათის არსებობის შემთხვევაში მოქმედებს მომწოდებლის საგარანტიოში მითითებული მომსახურების პირობები.

საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება

 • პროგრამული უზრუნველყოფის ნებისმიერ დაზიანებაზე;
 • ფიზიკურად დაზიანებულ პროდუქტზე, მაგ: გატეხილი, გაკაწრული, ჩაჭყლეტილი, დამწვარი და სხვა;
 • მექანიკური ზემოქმედებით გამოწვეული დაზიანების დროს ნივთს სრულად ეხსნება გარანტია;
 • სითხით გამოწვეულ დაზიანებაზე, იმ შემთხვევაშიც თუ მოდელის სპეციფიკაში მითითებულია წყალგამძლეობა;
 • შეცვლილია, წაშლილია ან დაზიანებულია ქარხნული სერიული ნომერი;
 • დარღვეული პროდუქციის ექსპლუატაციის ნორმები;
 • არასტაბილური ქსელის ძაბვით გამოწვეულ დაზიანებაზე;
 • სახარჯს მასალაზე, აქსესუარებზე;
 • პროდუქტზე, რომელზეც სამონტაჟო ან საგარანტიო სამუშაოები შესრულებულია არაუფლებამოსილი პირის/კომპანიის მიერ და/ან შესრულებულია არაკვალიფიციურად;

საგარანტიო მომსახურების მისაღებად საჭირო პროცედურა:

 • საგარანტიო სერვისის მისაღებად მომხმარებელმა უნდა მიმართოს საგარანტიო ბარათში მითითებულ სერვის-ცენტრს. ასევე შეუძლია პრობლემა დააფიქსიროს Hap-ის ტექნიკურ
  ჯგუფთან (574887417, info@hap.ge) სადაც დისტანციური კონსულტაციით შეეცდებიან შესაძლებელი გახდეს პროდუქციის ექსპლუატაცია.
 • ნივთის შესყიდვიდან 3 კალენდარულ დღეში გამოვლენილი ხარვეზის დროს, მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში ნივთის სერვის-ცენტრში ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს
  კომპანია Hap, დანარჩენი საგარანტიო ვადის პერიოდში კლიენტმა თავად უნდა უზრუნველყოს ნივთის ტრანსპორტირება.
 • *სერვის-ცენტრში მიტანილი მობილური ტელეფონის დიაგნოსტიკისთვის, ეკრანს არ უნდა ედოს რაიმე სახის კოდი და იუზერი. გამოსული უნდა იყოს სისტემიდან; სერვის
  ცენტრები პასუხისმგებლობას იხსნიან ტელეფონში არსებული ინფორმაციის დაკარგვაზე.
 • 3 კალენდარულ დღეში გამოვლენილი ხარვეზის შემთხვევაში შესაძლებელია ნივთის შეცვლა ახალით. ქარხნული წუნი დიაგნოსტიკის საფუძველზე დადასტურებული უნდა იყოს
  შესაბამისი სერვის-ცენტრის მიერ.
 • ამ ვადის გასვლის შემდეგ მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს შეძენული ნივთის მხოლოდ შეკეთება.
 • *3 კალენდარულ დღეში გამოვლენილი ხარვეზის დროს ჩანაცვლების პირობები არ ვრცელდება APPLE-ის პროდუქციაზე.

სერვის-ცენტრში ნივთის დიაგნოსტიკის ვადაა 5-10 სამუშაო დღე.

 • თუ ნივთს დაუდგინდა ქარხნული წუნი სერვის-ცენტრი ნივთის შეკეთებას უზრუნველყოფს 20-30 კალენდარული დღის ვადაში. იმ შემთხვევაში თუ ამ ვადაში ვერ მოხერხდა ნივთის
  შეკეთება, მომწოდებელი ან თავად სერვის-ცენტრი პასუხისმგებლობას იღებს ნივთი ჩაანაცვლოს ახალი, იდენტური ან იმავე ღირებულების სხვა პროდუქტით.
  შეცვლა დასაშვებია მხოლოდ სრული კომპლექტაციით. საგარანტიო პერიოდში აუცილებელია ყუთის, აქსესუარების და ქარხნული დოკუმენტაციის შენახვა.
 • ინსტალაციის საჭიროების მქონე პროდუქტის ახლით ჩანაცვლების დროს საგარანტიო პირობა ეხება მხოლოდ ნივთის ჩანაცვლებას და არ მოიცავს დემონტაჟისა და მონტაჟის
  მომსახურებას.
 • იურიდიული პირის შემთხვევაში საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკის საგარანტიო ვადად განსაზღვრულია ბარათში მითითებული საგარანტიო ვადის ნახევარი.
 • საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფორსმაჟორული გარემოებების დროს შესაძლებელია მოქმედებდეს განსხვავებული პირობა საგარანტიო ვადებსა და
  ვალდებულებებთან დაკავშირებით.
X